Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako své obchodní partnery informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Informace o správci osobních údajů

Název společnosti: KONTO HK s.r.o.

Sídlo: Resslova 1253/17a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 25941437

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, C 16426, zastoupená Ing. Janou Havlovou (jednatelka)

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 495 581 903 nebo e-mailu: fatorova@kontohk.cz

(dále jen „Správce”)

 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

 3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci. Jedná se o osobní údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, IČ, DIČ, stav, rodné číslo, datum narození, místo narození, adresu trvalého pobytu, adresu přechodného pobytu, číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k pobytu, státní příslušnost, státní občanství, dosažená kvalifikace, počet vychovaných dětí, zda jste držiteli ZTP-P, zda pobíráte důchod starobní, invalidní, zda je proti Vaší osobě veden výkon rozhodnutí soudu či exekuce, zda je na Vaši osobu zahájeno nebo vedeno insolvenční řízení, údaje o Vašem bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení. A dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa).

V případě, že naším obchodním partnerem je právnická osoba, zpracováváme tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikujeme jako s kontaktními osobami našeho obchodního partnera.

Zpracováváme dále údaje o Vašem bankovním spojení. Pokud nám v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje se na ně tato informace také.

Naše podnikatelské prostory jsou vybaveny kamerovým systémem, takže pokud je navštívíte, formou pořizování videozáznamů budeme zpracovávat též Vaši podobu.

Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů a obecně závazných právních předpisů, v případě zpracování podoby kamerovým systémem pak nutnost ochrany majetku správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.  

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Při monitorování kamerovým systémem je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce spočívající v nutnosti ochrany majetku Správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.  

 4. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o tyto zpracovatele:

1)    ComArr, spol. s r.o., IČ: 15050084, se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 449, jméno zástupce: Lukáš Šťáva, tel.: 466889146, 774408262, e-mail: lukas.stava@comarr.cz - jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje správu IT systému. 

Vedení účetnictví zajišťuje Správce.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. Údaje na kamerovém záznamu se automaticky promazávají vždy po 14 dnech.

 6. Informace o právech subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

  • Právo na přístup = právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
  • Právo na opravu = právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) = právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;
  • Právo na omezení zpracování = právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;
  • Právo na přenositelnost údajů = Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Právo vznést námitku = právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování = právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;
  • Právo odvolat souhlas = právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;
  • Právo podat stížnost = právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
  • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
Share